Regulamin

§1 Wstęp

 1. SPOT Studio określane w dalszej części regulaminu jako Studio, mieszczące się we Wrocławiu  przy ulicy Joachima Lelewela 4  posiadające numer NIP: 8961623870  w niniejszym Regulaminie określanym w regulaminie jako Wynajmujący.
 2. Osoby fizyczne lub podmioty prawa handlowego korzystające z wynajmu Studia określane są mianem Najemcy.
 3. Głównym przeznaczeniem Studia jest wynajem powierzchni dla celów realizacji sesji fotograficznych i filmowych, oraz szkoleń, warsztatów i spotkań/eventów.

§2 Obowiązki Najemcy i Wynajmującego

 1. Wynajmujący świadczy usługi wynajmu Studia wraz z wyposażeniem studyjnym obejmującym studyjne lampy błyskowe, modyfikatory światła, statywy, tła fotograficzne oraz meble i dekoracje. Dokładny opis wyposażenia pomieszczeń Najemca otrzyma przed rozpoczęciem korzystania z wynajętej powierzchni Studia.
 2. Wyposażenie Studia należy używać zgodnie z zaleceniami Wynajmującego i producenta sprzętu, w przypadku wątpliwości co do sposobu eksploatacji należy niezwłocznie zasięgnąć porady Wynajmującego.
 3. Wynajmujący zobowiązuje się wynajmować sprzęt sprawny technicznie. Wszelkie usterki sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze Studia.
 4. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu z winy Najemcy, osób z nim współpracujących lub osób towarzyszących Najemcy.
 5. Oświetlenie studyjne może być obsługiwane przez osoby posiadające wiedzę techniczną i umiejętności z zakresu korzystania z tego typu sprzętu. Wynajmujący może odmówić korzystania z zarezerwowanego sprzętu w przypadku stwierdzenia braku powyższych kwalifikacji.
 6. Najemca po zakończeniu czasu najmu zobowiązuje się zwrócić pomieszczenia oraz powierzony sprzęt w stanie nie pogorszonym niż w momencie w jakim powyższy sprzęt otrzymał od Najemcy. Oznacza to, że należy: wyłączyć sprzęt i umieścić we właściwym miejscu, umieścić meble oraz elementy dekoracyjne na miejsce zastane w momencie przekazania pomieszczenia. Należy również posprzątać ewentualne odpadki nagromadzone podczas sesji.
 7. Wynajmujący ma prawo naliczyć dodatkową opłatę za sprzątnie studia.
 8. Najemca zobowiązuje się do opuszczenia wynajmowanych powierzchni najpóźniej 5 minut przed określoną w zamówieniu godziną zakończenia najmu. Kwadrans przed określoną w zamówieniu godziną zakończenia Najmu, Wynajmujący poinformuje dyskretnie Najemcę o tym fakcie.
 9. Jeżeli tematyka sesji zdjęciowej lub nagrania wymagać będzie użycia dodatkowych dekoracji (np. konfetti, brokat, piasek, itp.) Najemca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Wynajmującego oraz zapłaty za dodatkowe sprzątanie według cennika zamieszonego na stronie www.spotstudio.com.pl/cennik , którego podejmie się Wynajmujący po opuszczeniu studia przez Najemcę.
 10. Dziesięć minut przed końcem zarezerwowanego czasu obsługa Studia dyskretnie poinformuje o zbliżającym się zakończeniu czasu trwania najmu. Zakończeniem pracy w studiu uważa się moment, w którym wszyscy uczestnicy sesji opuszczają wynajmowane pomieszczenie
 11. Najemca zobowiązuje się do rekompensaty ewentualnych szkód (według cen rynkowych) spowodowanych przez Najemcę, osoby z nim współpracujące lub osoby towarzyszące Najemcy podczas czasu najmu pomieszczeń, a w szczególności wszelkie uszkodzenia ścian i podłóg wymagające ich malowania czy napraw.
 12. Obowiązuje zakaz zostawiania przedmiotów na klatce schodowej, schodach oraz holu
 13. Wynajmujący nie odpowiada za szkody po stronie Najemcy lub osób trzecich z nim współpracujących, związane z wykorzystaniem wynajmowanego sprzętu jak też następstwa nieszczęśliwych wypadków z udziałem osób biorących udział w pracach w studio.

§3 Zasady wykorzystania Studia

 1. Wykorzystanie Studia do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.
 2. W przypadku wykonywania aktów, wszystkie osoby uczestniczące w sesji powinny posiadać dokumenty potwierdzające pełnoletność
 3. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajęcia Studia w przypadku gdy prowadzone z jego wykorzystaniem działania związane byłyby z treściami uznanymi za niedozwolone przepisami prawa.
 4. Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Studio przez Najemcę lub osoby trzecie.
 5. Wynajmujący nie odpowiada za jakość usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne, jak również za utrudnienia związane z pracami firm przyległych.
 6. W Studiu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu i innych używek.
 7. Żywność oraz napoje można spożywać tylko w wyznaczonych miejscach wskazanych przez obsługę Studia.

§4 Rezerwacja i opłaty

 1. Rezerwacja najmu Studia, o której mowa w §2 ust.1, następuje po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Wynajmującym i zapłacie w terminie kwoty równej 1h wynajmu studia. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie zwalnia Wynajmującego z obowiązku dotrzymania rezerwacji Studia.
 2. Opłacona rezerwacja zostanie potwierdzona przez Wynajmującego drogą mailową.
 3. Opłaty za wynajem Studia są naliczane według cennika zamieszonego na stronie www.spotstudio.com.pl/cennik lub zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami.
 4. Wszystkie ceny podane w Cenniku są cenami brutto i zawierają podatek VAT 23%.
 5. Minimalny czas wynajmu pomieszczeń Studia wynosi 1h
 6. Czas wynajmu Studia na inne cele niż wykazane w cenniku zamieszczonym na stronie www.spotstudio.com.pl/cennik ustalany jest indywidualnie.
 7. O zmianie terminu rezerwacji Studia należy poinformować Wynajmującego poprzez wiadomość prywatna na Instagramie lub droga mailowa.
 8. W przypadku odwołania rezerwacji najmu Studia poniżej 72 godzin (3 doby) przed terminem najmu, Wynajmujący obciąży Najemcę całkowitą kwotą wynikającą umowy Najmu bez możliwości zwrotu.
 9. W przypadku odwołania rezerwacji najmu Studia w innym terminie innym niż opisany w §4 ust.7, Wynajmujący zobowiązuje się do udostępnienia Najemcy Studia w innym dogodnym dla Najemcy i Wynajmującego terminie.
 10. W przypadku braku możliwości ustalenia dogodnego dla obu stron terminu najmu, Wynajmujący zobowiązuje się do zwrotu wpłaconej przez Najemcę na podstawie faktury, kwoty przelewem bankowym na rachunek podany przez Najemcę w terminie 7 dni od daty anulowania rezerwacji przez obie strony.
 11. Czas trwania wynajmu studia fotograficznego wraz ze sprzętem liczony jest od godziny potwierdzonej rezerwacją, do ustalonej godziny zakończenia rezerwacji.
 12. W razie spóźnienia lub wcześniejszego zwolnienia Studia przez Najemcę, cena nie ulega zmianie.
 13. W przypadku wydłużenia czasu trwania najmu, czas ten liczy się do momentu opuszczenia Studia przez ostatniego uczestnika sesji, opłata za przedłużenie najmu naliczana jest zgodnie z Cennikiem wynajmu godzinowego zamieszczonym na www.spotstudio.com.pl/cennik. Opłaty za przedłużenie czasu najmu należy dokonać niezwłocznie w kasie studia, gotówką za pomocą karty lub szybkim przelewem BLIK.
 14. Przedłużenie najmu może nastąpić, gdy pozwala na to grafik Studia. Ewentualną chęć przedłużenia czasu najmu należy zgłosić obsłudze Studia.
 15. Najemca zobowiązuje się pokryć koszty zużycia (znacznego ubrudzenia lub zniszczenia) tła zgodnie z Cennikiem zamieszczonym na www.spotstudio.com.pl/cennik

§5 Postanowienia końcowe

 1. Najemca dokonując rezerwacji Studia jest w pełni świadomy zasad zawartych w Regulaminie oraz z konsekwencji nie wywiązania się z jego postanowień.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 3 grudnia 2023 roku.
 3. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.

§6 Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej Studio. 
 2. Klient może zgłosić reklamację do Spot Studio z wykorzystaniem następujących  kanałów komunikacji:
  1.  mailowo; 
  2. pisemnie poprzez wiadomość prywatną na konto @spot__studio
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail Klienta bądź korespondencyjny, na który SPOT STUDIO ma udzielić odpowiedzi na reklamację, nazwa firmy w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą, numer zamówienia, określenie usługi oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem  Klienta związanym ze składaną reklamacją.   
 4. SPOT STUDIO rozpatruje zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni od dnia  otrzymania wszystkich informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia. W szczególnie  skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w  terminie 14 dni, SPOT STUDIO zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu  rozpatrzenia reklamacji do 30 dni. W takim przypadku SPOT STUDIO poinformuje Klienta o przedłużeniu terminu rozpatrzenia jego reklamacji przed upływem  terminu 14 dniowego, podając przyczynę opóźnienia.